Beroepscode en ethiek

Deze praktijkcode geeft duidelijkheid over de werkwijze van de praktijk ten aanzien van het bieden en borgen van kwaliteit.

Algemene voorwaarden
Behandeling

 • De therapeut is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
 • De therapeut houdt een cliëntendossier bij. De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 20 jaar bewaard.
 • Bij langdurige afwezigheid van de therapeut,  kan na toestemming van en overleg met de cliënt het cliëntendossier overgedragen aan een collega-therapeut van de VBAG. Deze waarnemer voldoet eveneens aan alle eisen van de beroepsvereniging, het register beroepsbeoefenaren en aan alle wettelijke regelgeving (WGBO en Wkkgz)
 • De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling. De cliënt verplicht zich middels het anamnesegesprek relevante informatie aan de therapeut te verstrekken.
 • De therapeut betracht geheimhouding ten aanzien van door de cliënt verstrekte gegevens, die in het dossier worden opgeslagen. Gegevens van de cliënt worden alleen met diens uitdrukkelijke goedkeuring aan derden (artsen en andere therapeuten) overhandigd of medegedeeld.
 • De therapeut mag zonder toestemming van de cliënt geen bepaalde (be-)handelingen verrichten.
 • De therapeut mag cliënten weigeren, op basis van de uitsluitingscriteria van de praktijk.
 • De therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega- therapeut of een arts, indien haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is.
 • Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen. De therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet. De therapeut zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de hulpvrager een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten.
 • De betalingswijze van de behandelingen is na ontvangst van de factuur, of indien gewenst via een tikkie.
 • De cliënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te zeggen, anders kan de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht. Kosten van een niet tijdig afgezegde afspraak kunnen niet gedeclareerd worden bij een zorgverzekeraar.
 • Voor eventuele klachten over de behandeling kan de cliënt zich voor het klachtrecht wenden tot beroepsvereniging VBAG voor meer informatie. Voordat de cliënt overgaat tot het indienen van een klacht, is het aan te bevelen om eerst een gesprek te hebben met de therapeut.
 • Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie aanwezig in het medisch dossier bij de huisarts, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt.

VBAG

De praktijk aangesloten bij beroepsvereniging VBAG en daarmee gehouden aan de bij hen geldende praktijkcodes en ethische codes.
De behandelovereenkomst  is een ondertekende verklaring van de cliënt, die daarmee aangeeft volledig geïnformeerd te zijn en akkoord te gaan met de voorgestelde behandelingen en rechten verkregen uit de behandeling. Voorafgaand van de eerste behandeling wordt de behandelovereenkomst besproken en ondertekend.

Stichting Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg

De therapeut is ingeschreven als Registertherapeut BCZ® in het RBCZ-register. De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen (artsen en therapeuten op Hbo-niveau) certificeert en registreert. RBCZ behartigt de algemene belangen van de aangesloten beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen en is een onafhankelijke intermediair tussen beroepsorganisaties, de zorgverzekeraars en cliënten.

Meldcode Huiselijk Geweld

In de praktijk wordt de 5 stappen van de Meldcode Huiselijk Geweld gehanteerd.

Waarneming

Bij afwezigheid voor bijvoorbeeld scholing of vakantie, wordt in overleg afspraken gemaakt over eventuele vervanging of overbrugging.